DNV GL w Polsce

Nasz Zarząd

The DNV GL Group AS

W skład Zarządu wchodzi 14 członków. Przewodniczącym Zarządu jest Leif-Arne Langøy, a stanowisko Vice-Przewodniczącego zajmuje Johann Hinrich Stahl. Zgodnie z umową wspólników trzech członków Zarządu powołuje Mayfair a sześciu jest wyznaczanych przez DNV Holding. Udziałowcy uzgodnili, że przewodniczący będzie wybierany przez DNV Holding natomiast vice-przewodniczący spośród członków Zarządu powoływanych przez Mayfair. Mandat członków Zarządu trwa dwa lata lub do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu przez walne zgromadzenie.

Członkami Zarządu powołanymi przez DNV Holding są:

 • Przewodniczący Leif-Arne Langøy
 • Morten Ulstein
 • Liselott Kilaas
 • Thomas Rehder
 • Christelle Martin
 • Rebekka Glasser Herlofsen

Członkami Zarządu wyznaczonymi przez DNV Holding są wszyscy członkowie Zarządu Stiftelsen Det Norske Veritas oraz DNV Holding.

Członkami Zarządu powołanymi przez Mayfair są:

 • Wice Przewodniczący Dr Wolfhart Hauser
 • Sami Badarani
 • Markus Wandt

Pięcioma członkami Zarządu powołanymi przez pracowników DNV GL z całego świata są:

 • Nina Ivarsen and Liv Aune Hagen (Norwegia)
 • Clemens Keuer (Niemcy)
 • Mette Bandholtz (reszta Europy z wyłączeniem Norwegii i Niemiec) and
 • Bei Betty Xu (spoza Europy)

Komitety Zarządu
Zarząd powołał dwa stałe komitety robocze – Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet Audytu. Członkowie komitetów są wybierani przez Zarząd spośród jego członków.

Komitet Audytu
Komitet Audytu działa jako organ doradczy i oceniający w sprawach dotyczących funkcji nadzorczych Zarządu w obszarze sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznych, zgodności, zarządzania ryzykiem i audytów ustawowych.

W skład Komitetu wchodzi troje członków:

 • Sami Badarani (Przewodniczący)
 • Rebekka Glasser Herlofsen
 • Liselott Kilaas
 • May-Kirsti Enger (Sekretarz)

Audytem wewnętrznym kieruje sekretarz Komitetu Audytu. Mandat i zadania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu sporządzony przez Zarząd.

Komitet ds. Wynagrodzeń
Komitet ds. Wynagrodzeń działa jako organ doradczy i oceniający w kwestiach dotyczących warunków zatrudnienia Prezesa spółki, rozwoju zarządzania i planowania sukcesji dla starszych członków kierownictwa oraz w innych obszarach dotyczących polityki i strategii wynagrodzeń.

W skład Komitetu wchodzą:

 • Leif-Arne Langøy (Przewsdniczący)
 • Morten Ulstein
 • Wolfhart Hauser
 • Markus Wandt
 • Cecilie Heuch (Sekretarz)

Sekretarzem Komitetu ds. Wynagrodzeń jest Dyrektor Grupy ds. Zasobów Ludzkich. Mandat i zadania Komitetu ds. Wynagrodzeń określa regulamin Komitetu przygotowany przez Zarząd. W DNV GL nie działa zgromadzenie korporacyjne.