DNV GL w Polsce

Budowanie zaufania do produktów wykonanych z plastiku odzyskanego z hydrosfery

plastic in the ocean

Kontakt:

Zapytanie o wycenę

Wyślij

Przekształcanie odpadowych tworzyw sztucznych w wartościowy produkt jest działaniem o krytycznym znaczeniu dla oczyszczania oceanów i rzek. Opracowany przez DNV GL standard przedstawia najlepsze praktyki dotyczące weryfikacji autentyczności (Chain of Custody) tworzyw sztucznych pochodzących z rzek i ocenanów oraz budowania zaufania klientów do nowych produktów wykonanych z odzyskanego plastiku.

Codziennie do oceanów trafia osiem milionów przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych. Oczyszczenie oceanów i rzek z plastikowych odpadów jest jednym z największych wyzwań ekologii. Skala wymaganych działań na rzecz oczyszczania wód jest ogromna i wymaga wprowadzenia przełomowych technologii oraz zaangażowania znacznych zasobów.  Ponadto, wydobycie odpadów jest zaledwie pierwszym krokiem procesu, kolejnym musi być wytworzenie nowych produktów z pozyskanych surowców. Dzięki temu odpady nie tylko są przenoszone z wody na ląd, ale trafiają ponownie do obiegu w cyrkularnej gospodarce przyszłości. Produkty takie mogą też odgrywać znaczącą rolę w finansowaniu dalszych działań na rzecz oczyszczania hydrosfery, tj. tworzenia zaawansowanych technologii. 

Dotąd nie było jednak normy, która ułatwiałaby, zarówno organizacjom, jak i przedsiębiorstwom, budowanie niezbędnego zaufania, normy która gwarantuje autentyczność pozyskanych materiałów, potwierdza ich pochodzenie oraz ilość odzyskanego z odpadów plastiku występującego w składzie produktu. Zaufanie należy budować już na samym początku łańcucha wartości, a informacje powinny być udostępniane interesariuszom korporacyjnym oraz klientom na wszystkich etapach, od momentu pozyskania surowców wtórnych, poprzez wytworzenie produktu, a kończąc na jego sprzedaży. W tym celu niezbędny jest proces weryfikacji gwarantujący od początku do końca, że produkty określane, jako wytworzone z plastikowych odpadów pochodzących z hydrosfery, rzeczywiście zostały z nich wykonane. Dodatkowo norma pozwala na budowanie wiarygodności marki- działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnego z prawami ekologii oraz wyniki osiągane w tym zakresie, nawet jeśli są znaczące, czasem nie są upubliczniane, bo informowanie klientów w sposób wzbudzający zaufanie bywa niezwykle trudne.

Aby rozwiązać ten problem, organizacja The Ocen Cleanup zwróciła się do DNV GL z prośbą o stworzenie standardu dotyczącego pozyskania surowców wtórnych pochodzących z odpadów z tworzyw sztucznych wydobytych z oceanów i rzek. Organizacja The Ocean Cleanup, jako pierwsza stosowała najskuteczniejsze praktyki, jednak opracowany standard (w odróżnieniu od wewnętrznych procedur organizacji The Ocean Cleanup) jest dostępny publicznie, a każda instytucja bądź przedsiębiorstwo może z niej korzystać, a co za tym idzie - uzyskać certyfikację.  

Jak uzyskać certyfikację?

Standard ma charakter publiczny i zawiera wymagania dotyczące weryfikacji pochodzenia tworzyw sztucznych z hydrosfery (z wód), ich autentyczności i pełnej identyfikowalności (Chain of Custody). 

Organizacje, które chcą poddać certyfikacji wykorzystywane przez siebie tworzywa sztuczne z odzysku, muszą najpierw zrozumieć wymagania, jakie niesie ze sobą omawiany standard. Co więcej, na ich podstawie należy wdrożyć odpowiednie procesy. Przedsiębiorstwa mogą poddać certyfikacji cały łańcuch wartości lub jego wybrane etapy, a tą decyzję należy podjąć przed rozpoczęciem procesu certyfikacji.  

Jasno sformułowane wymagania i uporządkowane podejście pozwalają DNV GL na zgromadzenie niezbędnych danych, które służą do weryfikacji pochodzenia surowców wtórnych oraz do potwierdzenia, że w całym łańcuchu wartości nie doszło do naruszenia integralności tworzywa.  Badania są prowadzone przy użyciu tradycyjnych technik audytowania (audyt fizyczny i wizualny, weryfikacja bilansu masy) oraz technik cyfrowych (weryfikacja lokalizacji i ruchu, GPS, weryfikacja trasy logistycznej, dostęp do systemów monitoringu i kamer zdalnych).

Zasadniczo, audytorzy śledzą drogę, którą przebywa plastik - rozpoczynając od sprawdzenia integralności materiału w miejscu jego pozyskania na morzu, poprzez obecność przy wszystkich czynnościach wykonywanych na brzegu oraz całą drogę pokonywaną na poszczególnych etapach łańcucha wartości.  Pozwala to potwierdzić autentyczność twierdzeń o oceanicznym lub rzecznym pochodzeniu tworzywa występującego w składzie zupełnie nowego wyrobu.  

Proces weryfikacji zapewnia pełną identyfikowalność pozyskanego surowca wtórnego (plastiku), dzięki czemu konsumenci mogą sami przekonać się o autentyczności pochodzenia kupowanego produktu.

Pierwsza taka norma

Inicjatywa powstania standardu, zawierającego najlepsze praktyki, zrodziła się w toku współpracy z The Ocean Cleanup i bazowała  na marzeniu i wspólnym pomyśle.

Standard został opracowany przez DNV GL, a wymagania dotyczące procesów mogą być stosowane przez inne organizacje i ich partnerów. Jest to pierwszy taki dokument – zawiera minimalne wymagania umożliwiające weryfikację wszystkich etapów procesu odzyskiwania i przetwarzania porzuconych odpadów z tworzyw sztucznych, poczynając od ich zebrania, a kończąc na ponownym użyciu plastiku, jako materiału wejściowego w innym, nowym procesie produkcyjnym. Standard wspiera przejście z liniowego na cyrkularny model gospodarki. 

Norma uwzględnia typowe etapy łańcucha wartości, obejmując następujące działania: 

  1. Wydobycie
  2. Transport
  3. Przetworzenie/utylizacja/odzyskanie
  4. Produkcja
  5. Sprzedaż

Opiera się na trzech zasadach: 

Zasada 1: Organizacja posiada system zarządzania, który umożliwia pełną identyfikowalność cech materiału w całym łańcuchu wartości. 

Zasada 2: Wymagania dotyczące systemu identyfikowalności są wdrażane i stosowane przez wszystkich uczestników łańcucha wartości oraz na każdym etapie: począwszy od zakupu, poprzez odbiór, magazynowanie, przetwarzanie, pakowanie, etykietowanie, aż po sprzedaż.

Zasada 3: Materiał i produkty objęte standardem są identyfikowane i segregowane, a ich status jest weryfikowany na każdym etapie procesu.

Standard powstał w oparciu o doświadczenie i wiedzę DNV GL w zakresie zrównoważonego rozwoju i identyfikowalności oraz w połączeniu z szeroko zakrojonymi pracami podjętymi wspólnie z The Ocean Cleanup w celu poznania i rozwinięcia najlepszych praktyk dotyczących łańcucha wartości odpadów tworzyw sztucznych , które trafiają do hydrosfery. Ostateczna wersja standardu została poddana dwuetapowemu procesowi konsultacji, w którym kluczowi zewnętrzni interesariusze zweryfikowali przedstawiony model.


Zdjęcie: The Ocean Cleanup

Kontakt:

Zapytanie o wycenę

Wyślij

Powiązane uslugi: