DNV GL w Polsce

GLOBALG.A.P. IFA – Aquaculture

GLOBALGAP aquaculture DNV GL

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Request for quote

Zarówno bezpieczeństwo żywności, jak i ochrona środowiska zaczyna się od produkcji pierwotnej. GLOBAL G.A.P. IFA – Aquaculture jest uznawanym na całym świecie standardem opracowanym specjalnie w odniesieniu do akwakultury.

Standardy GLOBALG.A.P obejmują swym zakresem takie produkty jak rośliny uprawne, towary oraz żywność pochodzenia zwierzęcego. Dobre praktyki rolnicze (G.A.P. – Good Agricultural Practices) mogą być stosowane w gospodarstwach rolnych oraz wszędzie tam, gdzie hoduje się zwierzęta. W ramach standardu GLOBALG.A.P. IFA opracowano osobny moduł dotyczący produkcji pierwotnej ryb i owoców morza przeznaczonych do spożycia przez człowieka.

Konsumenci w coraz większym stopniu interesują się bezpieczeństwem i jakością żywności, jak również wpływem procesów produkcji żywności na środowisko i społeczeństwo. W rozwijaniu produkcji pierwotnej kluczowym pojęciem jest zrównoważony rozwój. W odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, większość europejskich sieci detalicznych poszukuje wyrobów powstających w wyniku zrównoważonych procesów. Jest to często warunek dopuszczenia do łańcucha dostaw.

Czym jest standard GLOBALG.A.P. IFA Aquaculture? 


GLOBALG.A.P. IFA – Aquaculture – Standard Zintegrowanego Zapewniania Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie, moduł Akwakultura – jest uznawaną na całym świecie normą zapewniania bezpieczeństwa wyrobu końcowego w sektorze produkcji pierwotnej, etapu przed produkcją w gospodarstwie, jak również zgodności funkcjonowania gospodarstwa z zasadami zrównoważonego rozwoju. Norma ta jest stosowana w zarządzaniu dobrymi praktykami hodowlanymi oraz w komunikacji między profesjonalnymi partnerami w obrębie łańcucha wartości.  

Aktualna wersja normy IFA składa się z różnych modułów, w tym ogólnego modułu bazowego dla wszystkich rodzajów gospodarstw, trzech głównych zakresów bazowych (dla roślin uprawnych inwentarza żywego i akwakultury), a także szeregu podzakresów szczegółowych. Podzakresy bazowego modułu akwakultury, występujące w aktualnie obowiązującej wersji normy, obejmują ryby, mięczaki i skorupiaki

Wymagania dotyczące akwakultury odnoszą się do całego procesu hodowli, od chwili wejścia jaja lub ryby do procesu produkcyjnego w gospodarstwie, do powstania nieprzetworzonych produktów końcowych. 

Główne obszary zainteresowania normy GLOBALG.A.P. IFA – Aquaculture to:

 • Bezpieczeństwo i zdrowie hodowców i konsumentów
 • Identyfikowalność produktów i zapisów dotyczących produkcji
 • Minimalizowanie udziału środków chemicznych i leków
 • Dobrostan zwierząt
 • Efektywność wykorzystania zasobów
 • Świadomość ekologiczna
 • Zgodność z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego

Dodatkowo, moduł Chain of Custodykontrola pochodzenia produktu – obejmuje wszystkie działania, które mają miejsce po sprzedaży produktu z gospodarstwa, gdy prawa do niego zostają przejęte przez inny podmiot – handel, składowanie, transport oraz przetwarzanie do etapu sprzedaży konsumentowi. Wprowadzony w ten sposób system zarządzania uwzględnia odpowiednie połączenie segregacji i identyfikacji, dzięki czemu nie dochodzi do wymieszania ryb certyfikowanych i niecertyfikowanych. 

Certyfikacja GLOBALG.A.P obejmuje weryfikację dobrych praktyk w części łańcucha produkcyjnego; może odbywać się w nawiązaniu do innych norm dotyczących bezpieczeństwa żywności, takich jak FSSC 22000, BRC oraz IFS, dzięki czemu zweryfikowany zostanie cały łańcuch dostaw

Dlaczego warto uzyskać certyfikację według GLOBALG.A.P. IFA Aquaculture?


Konsumenci coraz częściej oczekują gwarancji bezpiecznej żywności, pochodzącej ze zrównoważonych upraw, producenci muszą oferować żywność dostępną, a zarazem produkowaną w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a sieci handlowe potrzebują wiarygodnego narzędzia oceny dostawców – a wszystko to zapewnia certyfikacja. 

Certyfikacja daje gospodarstwom następujące korzyści:

 • Lepszy i łatwiejszy dostęp do rynku
 • Przejrzyste ustalenia i dialog z sieciami detalicznymi
 • Możliwość podjęcia uczciwej walki konkurencyjnej
 • Poprawa jakości i wielkości produkcji
 • Obniżenie długoterminowych kosztów produkcji
 • Skuteczniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi i kontrola nad kwestiami prawnymi
 • Wzrost zaangażowania w doskonalenie działań.

Jak przygotować się do certyfikacji?


Aby przygotować się do certyfikacji, należy podjąć następujące kroki:

 • Nawiązanie przejrzystego dialogu z kupującymi: Konsultacje między właścicielami gospodarstw i kupującymi dotyczące jakości i wielkości produkcji ułatwiają współpracę i sprzyjają osiągnięciu zgodności z wymaganiami.
 • Wiedza i doświadczenie: Są niezbędne; w razie potrzeby należy skorzystać z pomocy ekspertów i konsultantów.
 • Planowanie produkcji: Działalność produkcyjną można planować pod kątem zgodności z wymaganiami normy.
 • Kontrola wejść: Wszystkie wejścia do procesu produkcyjnego ocenia się pod kątem zgodności z wymaganiami normy.
 • Kontrola produktu w gospodarstwie: Pod kątem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i jakości.
 • Inwestycje w gospodarstwie: Utrzymywanie wyposażenia w odpowiednim stanie, właściwa gospodarka odpadami, szkolenie pracowników, zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa miejsca pracy. 
 • Prowadzenie zapisów: Jest kamieniem milowym we wdrażaniu normy GLOBALG.A.P i warunkiem zapewnienia  identyfikowalności.

DNV GL - Business Assurance jest jednostką certyfikacyjną trzeciej strony. Dostarczamy usługi związane z certyfikacją i szkoleniami. 

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Request for quote

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: