DNV GL w Polsce

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

We wrześniu 2015 roku została opublikowana norma ISO 9001:2015 – następca ISO 9001:2008. Organizacje mają trzy lata na dostosowanie się do nowych wymagań. We wrześniu 2018 roku wszystkie certyfikaty ISO 9001:2008 stracą ważność i nie będą już uznawane międzynarodowo.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Group of people

Główny zarys ISO 9001:2015

Proponowany zakres zmian szeroko wykracza poza dotychczasowe podejście do Systemu Zarządzania Jakością. Normę zaktualizowano tak, by jak najlepiej uwzględniała potrzeby przedsiębiorstw. Jest bardziej elastyczna i dotyczy organizacji o różnej wielkości i z różnych sektorów. Norma wprowadza nowe pojęcia oraz kilka nowych rozdziałów. Kluczowym elementem przy jej wdrażaniu jest uwzględnienie rodzajów ryzyka i szans w odniesieniu do działalności organizacji oraz jej procesów. Norma zakłada, że długofalowy sukces organizacji może zostać zagwarantowany jedynie poprzez uwzględnienie interesów wielu różnych stron – pracowników, klientów, dostawców, właścicieli, udziałowców.

Nowa struktura normy

Struktura normy została ujednolicona ze strukturą innych norm z zakresu systemów zarządzania, aby łatwiej można było ją zastosować w zintegrowanym systemie zarządzania, np. z nową normą ISO 14001:2015, ISO 55001:2015, czy ISO 22301:2012.

Główne zmiany zaktualizowanej normy:
 • Jest bardziej spójna i elastyczna we wdrażaniu i aktualizacji
 • Kładzie większy nacisk na cele, mierzenie i monitorowanie oraz zarządzanie zmianą
 • Koncentruje się na przywództwie i zarządzaniu ryzykiem
 • Stawia na zapewnienie skuteczności, efektywności i sukcesu organizacji
 • Umożliwia adaptację dotychczasowej, obowiązkowej dokumentacji systemu zarządzania
 • Wprowadza pojęcie "zainteresowanych stron", oprócz pojęć "klienta" i "dostawcy organizacji"
 • Stawia na doskonalenie komunikacji ze stronami zainteresowanymi, wzrost świadomości w odniesieniu do efektywnego funkcjonowania a także zaangażowanie kierownictwa
 • Zawiera bardziej szczegółowe wymagania podejścia procesowego opartego na ocenie rodzajów ryzyka
 • Rozszerza wymagania służące zapewnieniu właściwych działań po dostawie produktu bądź usługi
 • Wprowadza pojęcie kontekstu organizacji – czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na efektywność systemu zarządzania.

Podejście procesowe

Norma kładzie większy nacisk na podejście procesowe niezbędne do rozwoju, wdrożenia i poprawy skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Podejście procesowe zyskuje na znaczeniu – ma zwiększać zadowolenie klientów, uwzględniać ryzyka i szanse, uzupełniać strategię biznesową i wspierać organizację w realizacji celów i poprawie wyników. 

Zarządzanie ryzykiem

Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem zastępuje specyficzne wymagania w zakresie „działań zapobiegawczych”. Spojrzenie na ryzyko i zarządzanie ryzykiem rozpatrywane jest w kontekście całej organizacji, jej celów i procesów. Norma stawia wymagania w zakresie konieczności uwzględniania rodzajów ryzyka i szans oraz podejmowania działań odpowiedzi na ryzyko.

Dokumentacja 

Obowiązujące dotychczas pojęcie „dokumenty i zapisy“ zostało zamienione na „udokumentowane informacje“, co ma zagwarantować użytkownikom większą elastyczność. Nowa norma wymaga udokumentowania procesów oraz rozszerza dokumentację systemową w stosunku do poprzedniego wydania. Tworzenie dokumentacji nie stanowi jednak głównego wyzwania podczas wdrażania systemu Zarządzania Jakością. Organizacja ma większą swobodę w decydowaniu, jaki zakres udokumentowanych informacji jest dla niej odpowiedni i użyteczny.

Odpowiedzialność kierownictwa

Podwyższona została ranga odpowiedzialności kierownictwa. Usunięto wymóg powołania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością na rzecz wskazania osób odpowiedzialnych za system zarządzania i większej odpowiedzialności najwyższego kierownictwa. 

Przegląd zarządzania

Przegląd zarządzania został rozszerzony o aspekty strategii organizacji, która z definicji powinna uwzględniać interesy głównych zainteresowanych stron, jak również oceniać strategiczne szanse i ryzyka na poziomie organizacji.

Dlaczego warto wdrożyć nową normę ISO 9001:2015 jak najszybciej?

 1. Jest bardziej przyjazna dla organizacji i wymogów prowadzenia biznesu
 2. Daje swobodę w podejściu do zawartości dokumentacji systemu
 3. Ma mniej nakazowy, a bardziej biznesowy charakter
 4. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie zmianą stają się nieodłącznymi elementami podejścia do systemu zarządzania

Analiza luk 

Przed przystąpieniem do wdrożenia zaktualizowanej normy warto zidentyfikować obszary w systemie zarządzania (tzw. luki) konieczne do wdrożenia nowych elementów standardu. Pomoże w tym oferowana przez DNV GL analiza luk, która pozwala firmom na bardziej efektywne wdrożenie normy po zmianach. Analiza luk to audyt celowy. Jego zadaniem jest identyfikacja obszarów i procesów koniecznych do zaktualizowania lub zmiany w organizacji tak, aby w efekcie uzyskać pełną zgodność z nowymi wymaganiami.