DNV w Polsce

Warunki korzystania z serwisu

Ostatnie uaktualnienie: 28 lutego 2015 r.

Strona dnvgl.com („Strona”) jest własnością spółki norweskiej DNV GL AS („DNV GL”) i jest przez nią administrowana. Niniejsze warunki („Umowa”) obowiązują w stosunku do korzystania ze Strony oraz udostępnianych na niej informacji i materiałów.

Umowa obejmuje postanowienia specjalne dotyczące usług subskrypcji online („My DNV GL”) świadczonych za pośrednictwem Strony.
Umowa podlega norweskim przepisom prawnym i jest zgodnie z nimi interpretowana. Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszą Umową podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Oslo.
Wejście na stronę i korzystanie z jej zasobów („przeglądanie”) oznacza zaakceptowanie niniejszej Umowy.
W celu subskrypcji newslettera My DNV GL należy przejść procedurę akceptacji dostępną na Stronie.

Prywatność i ochrona
Zasady przetwarzania danych osobowych podlegają Polityce prywatności, która jest udostępniana tutaj [link].
Aby zapewnić bezpieczeństwo Strony i jej dostępność dla wszystkich użytkowników, DNV GL monitoruje ruch w sieci w celu wykrywania prób nieautoryzowanego pobierania lub zmieniania informacji lub powodowania innych szkód na Stronie. Każdy użytkownik korzystający ze Strony wyraża zgodę na takie monitorowanie.
Zakazane jest podejmowanie nieautoryzowanych prób zmiany treści udostępnianych na Stronie oraz łamanie lub obchodzenie zabezpieczeń jak również korzystanie ze Strony dla celów innych niż zgodne z jej przeznaczeniem. Takie działania mogą powodować odpowiedzialność karną sprawców.
Jeśli monitoring korzystania ze Strony ujawnia potencjalne czyny karalne, dowody takich działań mogą być przekazywane właściwym organom.

Prawa autorskie
DNV GL jest właścicielem praw do wszystkich materiałów udostępnianych na Stronie, chyba że z kontekstu wynika lub wskazano inaczej.
Strona podlega prawom autorskim DNV GL. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadnych części Strony nie można reprodukować, przesyłać ani kopiować w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków, co obejmuje przesyłanie do Internetu, bez uprzedniej pisemnej zgody DNV GL. Jednak użytkownik może pobierać kopię materiałów do wykorzystania wewnętrznego dla celów niekomercyjnych. Takie wykorzystanie nie obejmuje prawa do kopiowania, dalszego dystrybuowania ani modyfikowania.
Nazwa DNV GL i oznaczenie poziome spółki to zarejestrowane znaki towarowe należące do DNV GL AS.

Wyłączenie odpowiedzialności za udostępniane materiały
Dokumenty umieszczane na Stronie mogą zawierać linki hipertekstowe lub połączenia z informacjami, które są tworzone i udostępniane przez inne organizacje publiczne i prywatne. Takie linki i połączenia są umieszczane na Stronie, żeby ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie interesujących go informacji. DNV GL nie udziela gwarancji odnośnie do dokładności, znaczenia, aktualności ani kompletności żadnych informacji, do których odnośniki można znaleźć na Stronie. Umieszczenie linków ani wskazań stron innych niż strony DNV GL nie ma na celu wyrażenia aprobaty dla takich stron ani zawartych na nich informacji. Nie oznacza także zatwierdzenia, aprobowania ani rekomendowania żadnych wyrażanych poglądów, produktów lub usług komercyjnych oferowanych na takich stronach zewnętrznych ani organizacji sponsorujących strony, w formie znaków towarowych, nazw towarowych, produkcji ani w innej formie.
Odniesienia znajdujące się na niniejszej Stronie do określonych produktów, procesów lub usług komercyjnych oraz korzystanie ze znaków towarowych, nazw firm lub spółek służy wyłącznie informowaniu i wygodzie użytkowników Strony. Nie oznacza natomiast zatwierdzenia, polecenia, certyfikacji ani innej akceptacji ze strony DNV GL.
Opinie i poglądy wyrażane przez autorów na Stronie nie muszą odzwierciedlać opinii ani poglądów DNV GL. Nie wolno ich wykorzystywać dla celów reklamowych ani polecania produktów.

Dokumenty serwisu DNV GL zawierające zasady i normy
Treść dokumentów serwisu DNV GL udostępniana użytkownikom do pobrania podlega prawom własności intelektualnej należącym do DNV GL. Użytkownik otrzymuje prawo do pobrania dokumentów w formacie elektronicznym i ich wykorzystania dla celów wewnętrznych z następującymi ograniczeniami:
Prawo do korzystania nie obejmuje prawa do kopiowania, modyfikowania ani dalszego dystrybuowania takich dokumentów, co obejmuje przesyłanie takich dokumentów w Internecie lub intranecie bez uprzedniej wyraźnej zgody DNV GL udzielonej na piśmie.
Pobierając dokumenty użytkownik potwierdza i akceptuje ograniczenia, które mogą obowiązywać w stosunku do pewnych dokumentów. Takie ograniczenia znajdują się na pierwszej stronie dokumentów i z reguły ograniczają możliwość ich wykorzystywania w celu oferowania usług klasyfikacyjnych, certyfikacji lub weryfikacji, m.in. wydawania świadectw lub deklaracji zgodności.
DNV GL nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z takich dokumentów.

Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator Strony podejmuje uzasadnione wysiłki mające zapewnić dokładność i kompletność informacji udostępnianych na Stronie. Jednak DLV GL nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela gwarancji ani rękojmi na temat dokładności, kompletności ani właściwości treści dostępnych na Stronie i jednoznacznie wyłącza odpowiedzialność za błędy, niekompletność i braki w materiałach lub informacjach udostępnianych na Stronie.
DNV GL ani pracownicy czy wykonawcy spółki nie udzielają żadnych gwarancji, wyrażonych, domniemanych ani ustawowych, co obejmuje gwarancje nienaruszania praw osób trzecich, tytułów własności, wartości handlowej i przydatności dla określonego celu w odniesieniu do treści dostępnych na Stronie ani innych polecanych zasobów Internetowych.
DNV GL nie ponosi także żadnej odpowiedzialności prawnej za straty ani szkody, bezpośrednie, pośrednie ani inne, wynikające z umowy, deliktu (w tym na skutek zaniedbań), w związku z dokładnością, kompletnością ani użytecznością informacji, produktów ani procesów ujawnianych na Stronie. DNV GL nie ponosi także odpowiedzialności za występowanie wirusów komputerowych.
W szczególności, o ile DNV GL nie akceptuje jednoznacznie odpowiedzialności na podstawie umowy, żadnych informacji, oświadczeń, deklaracji ani materiałów udostępnianych na Stronie nie traktuje się jako mające znaczenie dla interpretacji umów zawieranych z DNV GL.

Warunki specjalne korzystania z newslettera My DNV GL

1. KORZYSTANIE Z MY DNV GL
1.1 Warunki ogólne
My DNV GL to portal będący własnością i obsługiwany przez DNV GL AS, który stanowi część Strony.
Klikając opcję „Akceptuję” lub przeglądając i korzystając z My DNV GL lub dowolnych informacji lub treści udostępnianych za pośrednictwem My DNV GL użytkownik potwierdza, że przeczytał i zgadza się na obowiązywanie niniejszych warunków specjalnych korzystania z My DNV GL („Warunki specjalne”).
Warunki specjalne są uzupełnione Umową oraz ewentualnymi kontraktami („kontrakty o usługi”) obowiązującymi dla usług, z których korzysta użytkownik lub do których ma dostęp za pośrednictwem My DNV GL („Usługi”).
Użytkownik dodatkowo gwarantuje i oświadcza, że jest upoważniony i uprawniony do zawarcia Umowy oraz przyjęcia niniejszych Warunków specjalnych w imieniu swoim oraz osoby prawnej, którą reprezentuje.
W przypadku sprzeczności między różnymi postanowieniami, obowiązuje następująca hierarchia ważności dokumentów:
1. Umowa o usługi
2. Warunki specjalne
3. Pozostałe postanowienia Umowy
Warunki specjalne podlegają przepisom norweskim. Wszelkie spory związane z Warunkami specjalnymi lub z nich wynikające, zarówno na podstawie umowy jak i deliktu, lub związane w inny sposób z informacjami lub poradami, wyrażanymi lub domniemanymi, które są udzielane przez My DNV GL, podlegają jurysdykcji sądów w Oslo.
W przypadku sprzeczności między różnymi wersjami językowymi Warunków specjalnych, rozstrzygająca jest wersja w języku angielskim.
Jeśli użytkownik nie potwierdza i nie zgadza się na powyższe warunki, nie może przeglądać ani korzystać z serwisu My DNV GL.

1.2 Dozwolone wykorzystanie My DNV GL
DNV GL AS jest właścicielem wszystkich praw do My DNV GL.
Użytkownik otrzymuje niniejszym ograniczoną licencję na korzystanie z My DNV GL na czas określony wyłącznie dla wewnętrznych celów swojej działalności gospodarczej.
My DNV GL nie można wykorzystywać w żaden sposób ani dla celów innych niż jednoznacznie dozwolone w niniejszych Warunkach specjalnych. Użytkownik nie może próbować:
a) utrudniać normalnego i efektywnego działania My DNV GL;
b) stosować inżynierii wstecznej, demontować ani dekompilować serwisu My DNV GL ani stosować innych procesów lub procedur w celu uzyskania kodu źródłowego oprogramowania wykorzystywanego w My DNV GL;
c) odprzedawać ani udzielać sublicencji na My DNV GL lub dostęp do tego serwisu.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich informacji podanych podczas rejestracji, co obejmuje identyfikator i hasło użytkownika, oraz za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem jego konta. Użytkownik zgadza się bezzwłocznie informować DNV GL o przypadkach nieautoryzowanego wykorzystania jego identyfikatora lub hasła. Ponadto użytkownik zgadza się nie pozwalać osobom trzecim na korzystanie z jego konta.

2. ZMIANY
O ile Umowa o usługi nie przewiduje inaczej, DNV GL może wprowadzać zmiany lub kończyć świadczenie Usług oraz zmieniać lub usuwać funkcje lub funkcjonalności bez ograniczeń czasowych.

3. ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE DOSTĘPU
Użytkownik może wycofać swoją zgodę na Warunki specjalne ze skutkiem natychmiastowym za zawiadomieniem na piśmie. W przypadku takiego wypowiedzenia użytkownik traci możliwość korzystania z My DNV GL.
DNV GL może wypowiedzieć Warunki specjalne z dowolnego powodu za zawiadomieniem na piśmie przekazanym ze 120-dniowym wyprzedzeniem e-mailem. W przypadku takiego wypowiedzenia użytkownik traci możliwość korzystania z My DNV GL.
DNV GL może także wypowiedzieć Warunki specjalne i odmówić dalszego dostępu do My DNV GL za 14-dniowym wypowiedzeniem (1) jeśli relacja między DNV GL a niezależnym partnerem dostarczającym oprogramowanie lub inną technologię wykorzystywaną przez DNV GL do dostarczania serwisu DNV GL zostaje zakończona, (2) jeśli Usługi wygasają, zostają rozwiązane lub wymagają od DNV GL zmiany sposobu ich świadczenia, (3) jeśli DNV GL uważa, że dostarczanie My DNV GL może powodować znaczące obciążenie komercyjne lub techniczne lub istotne ryzyko dla bezpieczeństwa DNV GL, (4) w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów lub nakazów podmiotów rządowych lub (5) jeśli DNV GL stwierdza, że dostarczanie My DNV GL stało się niepraktyczne lub niewykonalne z dowolnego powodu prawnego lub regulacyjnego.
DNV GL może w całości lub częściowo zawiesić dostęp do My DNV GL dla wszystkich lub określonych użytkowników, jeśli DNV GL wg własnego uznania stwierdza, że takie zawieszenie jest konieczne w celu uniknięcia lub zmniejszenia poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa.

4. ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z zastrzeżeniem postanowień o treści przeciwnej zawartych w obowiązującej Umowie o usługi, użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić DNV GL, członków jego kierownictwa, pracowników, reprezentantów, wykonawców i agentów przed odpowiedzialnością w związku ze zobowiązaniami, stratami, roszczeniami i wydatkami, co obejmuje honoraria prawników i koszty związane z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków specjalnych lub korzystania z My DNV GL lub wynikające z takiego naruszenia lub korzystania.

5. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z zastrzeżeniem postanowień o treści przeciwnej zawartych w obowiązującej Umowie o usługi, obowiązują następujące postanowienia:
Pomimo podejmowania przez DNV GL rozsądnych wysiłków w celu umieszczania w My DNV GL dokładnych i aktualnych informacji, DNV GL nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń na temat ich dokładności, aktualności ani kompletności i użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z niedokładności lub niekompletności informacji przekazywanych w My DNV GL.
DNV GL nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań z tytułu błędów lub zaniechań w treści My DNV GL. W zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie informacje znajdujące się w My DNV GL są przekazywane bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, co obejmuje m.in. domniemane gwarancje wartości handlowej i przydatności dla określonego celu oraz braku naruszeń. W zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem w żadnym przypadku DNV GL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, co obejmuje szkody lub straty specjalne, pośrednie, następcze lub szkody z tytułu utraty zysków, przychodów, możliwości wykorzystana lub danych, na podstawie umowy lub deliktu, które wynikają z My DNV GL lub w związku z My DNV GL lub też z wykorzystania lub polegania na dowolnych treściach, oświadczeniach lub informacjach uzyskiwanych z My DNV GL.
W szczególności cały dostęp i wykorzystanie rozwiązań współpracy w oparciu o Sharepoint oraz innych stron współpracy dostępnych za pośrednictwem My DNV GL uznaje się każdorazowo za bezpieczne wykorzystanie zgodnie z instrukcjami My DNV GL.
Każdy użytkownik jest zobowiązany wylogowywać się i zamykać przeglądarkę w celu zakończenia sesji. DNV GL nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za (i) błędy lub zaniechania w treści oraz (ii) szkody lub straty bezpośrednie, pośrednie lub inne, na podstawie umowy lub deliktu (w tym zaniedbania), które wynikają z niewykonania takiego wylogowania.

6. POUFNOŚĆ
Obie strony zgadzają się nie ujawniać osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony żadnych informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony. Informacje poufne („Informacje Poufne”) oznaczają wszelkie informacje ujawniane w formie ustnej, elektronicznie, wizualnie lub w formie pisemnej lub innej formie materialnej, które zostają oznaczone lub powinny być przyjmowane przez odbiorcę jako poufne lub zastrzeżone informacje drugiej strony. Informacje Poufne obejmują m.in. tajemnice handlowe, programy komputerowe, oprogramowanie, wzory, dane, wynalazki, techniki, dokumentację, plany marketingowe, strategie, prognozy, informacje poufne osób trzecich i listy klientów.
Jednak każdej stronie przysługuje prawo do ujawniania informacji:
a) które znała przed ich ujawnieniem przez drugą stronę,
b) które są znane publiczne w momencie ich ujawnienia,
c) których ujawnienie jest wymagane przez władze publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Użytkownik jest zobowiązany zachowywać poufność wszelkich nazw użytkownika i haseł przekazywanych w celu wykorzystania na My DNV GL lub w związku z My DNV GL i nie przekazywać ich w swojej organizacji ani poza nią.

7. ZMIANY WARUNKÓW SPECJALNYCH I MY DNV GL
Z zastrzeżeniem postanowień o treści przeciwnej zawartych w obowiązującej Umowie o usługi:
DNV GL może bez zawiadamiania użytkowników zmieniać, uaktualniać lub usuwać informacje i materiały, które udostępnia na My DNV GL.
DNV GL zastrzega sobie prawo do okresowego zmieniania niniejszych Warunków specjalnych bez informowania indywidualnych użytkowników. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich umieszczenia na My DNV GL. Użytkownik zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za monitorowanie takich uaktualnień i dalsze korzystanie z My DNV GL po wprowadzeniu takich zmian stanowi wyrażenie pełnej zgody na takie zmienione Warunki specjalne. Niniejsze Warunki specjalne zostały uaktualnione po raz ostatni w dniu podanym powyżej.