DNV GL w Polsce

Lean Six Sigma

Z doświadczenia audytorów DNV GL wynika, że firmy nie wykorzystują w pełni potencjału i narzędzi zarządzania procesowego. Powoduje to liczne problemy, co naraża firmy na dodatkowe koszty i straty.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  1-5 dni w zależności od rodzaju warsztatu i potrzeb firmy

Ryzyka powstania takich problemów nigdy ostatecznie nie wyeliminujemy, ale możemy je minimalizować. Większość problemów operacyjnych jesteśmy w stanie przewidzieć wcześniej monitorując i zarządzając w odpowiedni sposób procesami, co pozwoli produkować lub świadczyć usługi szybciej i sposób bardziej elastyczny, co przełoży się na wyniki biznesowe.  Klienci DNV GL, którzy poszukują wiedzy i narzędzi związanych z doskonaleniem procesów mogą korzystać z bogatego portfolio szkoleń z zakresu Lean Six Sigma. To kompleksowa oferta skierowana do organizacji zainteresowanych rozpoczęciem doskonalenia procesów przy poniższych założeniach:

 • systemowe podejście przynoszące konkretne rezultaty finansowe zarówno w długim jak i krótkim okresie
 • zgodnie z podejściem PDCA (Plan-Do-Check-Act) szkolenia/warsztaty służą do uruchamiania lub wspierania procesu zmian w organizacjach
 • zbudowanie kompetencji i osobistego zaangażowania (współodpowiedzialności) w zespole pracowniczym tak, aby wypracowane metody ciągłego doskonalenia stały się standardem powszechnie stosowanym w organizacji
 • podejście do zmiany nastawione na uzyskanie większego poziomu samodzielności w podejmowaniu właściwych decyzji operacyjnych przez pracowników i zmniejszenie zakresu osobistego nadzoru nad pracownikami

Cele szkoleń/warsztatów LSS 

1.Przekazanie wiedzy niezbędnej do:

 • efektywnego prowadzenia projektów doskonalących
 • bycia aktywnym i świadomym członkiem zespołów ciągłego doskonalenia w organizacji
 • wspierania kierownictwa w osiąganiu celów operacyjnych
 • rozwijania świadomości i wiedzy pracowników w obszarach rozwiązywania problemów i stosowania narzędzi Lean Six Sigma

2.Przećwiczenie narzędzi na przykładzie własnych projektów i tematów z wewnątrz organizacji.  

3.Weryfikacja i walidacja przydatności poszczególnych narzędzi z obszaru Lean SixSigma w ramach organizacji. 

4.Stworzenie dopasowanego do specyfiki organizacji sposobu prowadzenia projektów doskonalących zgodnie z DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control). 

Profil uczestników:

 • właściciele procesów i osoby odpowiedzialne za usprawnienia procesów, przewidywani członkowie zespołów ciągłego doskonalenia
 • osoby realizujące projekty doskonalące w ramach swojego zakresu obowiązków
Korzyści:
 • poprawa jakości i redukcja kosztów (strat) poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji
 • budowanie kultury (standardów) wspierania całej organizacji w ciągłej poprawie
 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do samodzielnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych służących racjonalizacji procesu podejmowania decyzji i zarządzania procesami
 • poznanie skutecznych zasad przekazywania wiedzy w organizacji - jak być wewnętrznym ambasadorem zmiany
Metody szkoleniowe
 • interaktywny wykład
 • część warsztatowa
 • dyskusje
 • ćwiczenia i symulacje
 • „praca domowa” – praktyczna weryfikacja rozwiązań wypracowanych na szkoleniu
 • Budowanie w trakcie szkoleń narzędzi i standardów dopasowanych do specyfiki i sytuacji firmy