DNV GL w Polsce

VCA \ SCC BES i VCA \ SCC SOS

Szkolenia wprowadzjące i przypominające, niezbędne do certyfikacji personelu i firm, egzaminy, akredytowane przez DAKKS

UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Dodatkowe informacje:

  Szkolenie dedykowane (przypominające i podstawowe) dla firm zakończone egzaminem - prosimy o kontakt z biurem DNV GL, otrzymają Państwo pełne informacje na temat wszystkich aspektów certyfikacji kompetencji personelu w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy wg wymagań SCC oraz możliwych terminów i kosztów szkoleń. Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, przerwy kawowe. Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w samym egzaminie.

OBECNIE NIE PROWADZIMY SZKOLEŃ Z ZAKRESU SCC

SCC – przepustka na europejski rynek pracy

Certyfikacja kompetencji personelu w Europie Zachodniej jest często wymaganą formą potwierdzania wiedzy, umiejętności i właściwego zachowania na stanowisku pracy. Może mieć charakter indywidualny lub dotyczyć całej firmy. W przypadku firm, certyfikacja pracowników jest warunkiem koniecznym otrzymania certyfikatu systemu zarządzania wg standardu SCC.

Osoby indywidualne - pracownicy liniowi/ pracownicy dozoru bezpośredniego (brygadziści, mistrzowie, itp.) - które chcą uzyskać paszporty bezpieczeństwa potwierdzające znajomość europejskich wymagań w tym zakresie, muszą przejść szkolenie i zakończyć je zdanym egzaminem. Certyfikat SCC potwierdza posiadanie przez nich odpowiedniej wiedzy z zakresu BHP, ochrony zdrowia i środowiska do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań lub nadzorowania prac podległych pracowników oraz ich motywowania. Certyfikat jest dokumentem imiennym, ważnym przez okres 10 lat.

Korzyści z certyfikatu SCC

 • Daje większą szansę podjęcia pracy na europejskim rynku, gdyż zapewnia posiadaczowi spełnienie ustawowych wymagań w zakresie BHP
 • Buduje osobiste bezpieczeństwo dzięki większej świadomości zagrożeń w miejscu pracy oraz wiedzy 
 • o postępowaniu w sytuacjach awaryjnych (niebezpiecznych)
 • Posiadanie certyfikatu pokazuje wymagającym pracodawcom w UE zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska, a także zapewnia posiadanie wiedzy pozwalającej samodzielnie i bezpiecznie realizować powierzone zadania.

Wymagania SCC, znane na rynku międzynarodowym, stosowane są tam gdzie wykonuje się prace niebezpieczne dla zdrowia, życia ludzkiego i środowiska, w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności:

 • Energetyka, energotechnika
 • Przemysł petrochemiczny, chemiczny
 • Prace budowlano-remontowe
 • Specjalistyczne prace instalacyjne
 • Prace na wysokościach
 • inne, przy których istnieje podwyższone ryzyko wypadków.

Nawet mały błąd pracownika może spowodować poważny wypadek i narazić firmę na znaczne straty finansowe, utratę zaufania kontrahentów, a w konsekwencji osłabić pozycję firmy na rynku. Taka świadomość powinna towarzyszyć pracownikom i podwykonawcom, wprowadzając w działaniu powszechną w krajach wysoko rozwiniętych zasadę „Safety First” („Przede wszystkim bezpieczeństwo”).

Odbiorcy szkoleń

Szkolenia kierowane są do osób chcących podjąć pracę w Europie Zachodniej, gdzie wymagany jest certyfikat SCC, a także posiadaczy certyfikatów, którzy po 10 latach muszą przedłużyć jego ważność i odnowić certyfikat.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdanie egzaminu. Szkolenie może stanowić atrakcyjną formułę wprowadzania kultury bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym, gdzie zrozumienie i stosowanie zasad BHP leży u podstaw bezpiecznie wykonywanej pracy.

Szkolenia organizowane przez DNV GL

Szkolenie przypominające dla osób posiadających ważny certyfikat, zakończone egzaminem – czas trwania bez egzaminu 8 godzin

Szkolenia dla osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych wymaganych w procesie certyfikacji zakończone egzaminem –  czas trwania bez egzaminu 24 godziny lekcyjne

Termin i miejsce szkolenia

Miejsce szkolenia: Gdynia, Warszawa, Katowice, siedziba Klienta lub inne ustalone w kontakcie bezpośrednim 

z przedstawicielami DNV GL Terminy: do uzgodnienia w trybie roboczym.

Trenerzy DNV GL

Trenerzy DNV GL to audytorzy wiodący i eksperci systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, którzy posiadają szeroką wiedzę i uznanie w tym zakresie, oraz w obszarach komplementarnych. Każdy z nich jest zatwierdzonym wykładowcą akredytowanych szkoleń SCC.

Programy szkoleń

Zarówno szkolenie BES - dla pracowników liniowych, jak i SOS - dla pracowników nadzoru, mają taki sam zakres, różna jest dla tych grup zawartość egzaminu.

Szkolenie przypominające 8 godzin

 • Standard SCC, historia, wymagania
 • Podstawowe przepisy prawa pracy oraz wymagania dotyczące miejsca pracy
 • Znajomość pojęć: ryzyko, zapobieganie (prewencja), środki ochrony
 • Przyczyny wypadków oraz zapobieganie wypadkom przy pracy
 • Pisemne pozwolenia na pracę
 • Zagrożenia i środki ochrony indywidualnej
 • Ryzyka oraz środki ochrony dla prac z prądem elektrycznym
 • Środki ochrony indywidualnej i ich zastosowanie

Zawartość szkolenia 24 godziny

 • Ustawodawstwo oraz regulacje
 • Niebezpieczeństwa oraz bezpieczne zachowania
 • Podejście do niebezpieczeństwa
 • Wypadki oraz katastrofy
 • Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
 • Często występujące substancje niebezpieczne
 • Pożar i wybuch
 • Narzędzia
 • Urządzenia
 • Elektryczność
 • Urządzenia dźwignicowe
 • Narzędzia do podnoszenia, wózki widłowe do palet
 • Praca na wysokości
 • Praca w niebezpiecznych miejscach
 • Ergonomia
 • Przepisy, ubranie, ochrona rąk oraz stóp
 • Ochrona oczu, dróg oddechowych oraz przed upadkiem z wysokości.

Egzamin SCC - Warunki uczestnictwa

Kandydat przystępujący do egzaminu SCC BES i SCC SOS jest zobowiązany dostarczyć:

 • Wypełnioną i podpisaną “Umowę certyfikacji”
 • Wypełnioną i podpisaną “Rejestrację na egzamin”
 • “Kartę zgłoszenia na egzamin” (w przypadku szkolenia otwartego)
 • Kopię aktualnego certyfikatu (w przypadku osób ubiegających się o przedłużenie ważności certyfikatu).

 

UWAGA: uczestnicy nieposiadający ważnego certyfikatu, ubiegający się o certyfikat SCC po raz pierwszy, przed przystąpieniem do egzaminu muszą ukończyć 24-godzinne szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa pracy.

Niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej i w lokalnych biurach DNV GL.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu uczestnik szkolenia może wnioskować o przeprowadzenie odpłatnego egzaminu poprawkowego. Warunki egzaminu poprawkowego ustalane są w trybie roboczym.

Wyżej wymienione dokumenty muszą zostać przesłane do biura DNV GL na 7 dni roboczych przed ustaloną datą egzaminu. Zgoda na przystąpienie do egzaminu wystawiana jest przez DNV GL Barendrecht imiennie. Wszelkie zmiany warunków egzaminu takie jak: termin, liczba kandydatów czy wybrany zakres egzaminu, wymagają pisemnej zgody i akceptacji DNV GL Barendrecht.

Podczas egzaminu kandydat musi mieć przy sobie ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Osoby zgłaszające się na egzamin indywidualnie, muszą mieć przy sobie dodatkowo potwierdzenie wpłaty.